:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

140x140

My Office

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพป.ขอนแก่น เขต 4

140x140

สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

140x140

ข้อมูลสารสนเทศ

สพป.ขอนแก่น เขต 4

เพื่อสนับสนุนการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเอเชียร่วมกับรัฐบาลออสเตรเลีย จัดทำเว็บไซต์พอร์ทัล “Thailand Learning” – ยิ่งเรียนยิ่งรู้ แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับพัฒนาเยาวชนไทยให้มีโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในสภาวะ COVID-19


ท่านสามารถเข้ารับชมได้ที่


Thailand Learning

ภาพกิจกรรม

“มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ”

ระบบงาน สพฐ.

72x72
Smart Obec

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพฐ.

72x72
DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

72x72
B-Obec

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

72x72
EMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

72x72
DLTV

Distance Learning Television

72x72
DLIT

Distance Learning Information Technology

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขต เรื่อง แจ้งเช็คหมดอายุและออกเช็คฉบับใหม่แทนฉบับเดิม :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล


 •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<
 • วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนภูพานคำ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร สพป.ขอนแก่น เขต 4 ออกเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียน คณะครูในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ โควิด-19 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้งานแอฟพลิเคชั่น "หมอชนะ" หรือ "Mor chana" :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ของความอนุเคราะห์ผลการสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ป่วยดูแลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้งานแอปพลิเคชั่น "Safe-T (Safe Thailand) :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ชวนใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอสิกส์กลางเพื่อสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGo Thai) :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว เล่าเรื่อง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.29 ประจำเดือนเมษายน 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 ประชำสัมพันธ์ จดหมำยข่ำวอิเล็กทรอนิกส์ สพม.14 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ :: โดย กลุ่มอำนวยการ


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์) :: โดย อนุบาลอุบลรัตน์
 • วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์) :: โดย อนุบาลอุบลรัตน์
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 "ม่องถ่ายฮูป" :: โดย บ้านห้วยทรายศึกษา
 • วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ :: โดย หนองโนวิทยาคาร
 • วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การอบรม D-book :: โดย บ้านนาเรียง


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 หนังสือรับรองการหักเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 คำร้องขอหนังสอรับรองการหักเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 งานจากเขต ๙ :: โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำขอมีบัตร :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน


 •   >> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด <<
  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ