:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
ITA ITA

 
 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

 

 
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กลุ่มกฎหมายและคดี
 • -------------------------------------------------------------------
 • แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เชต 4
 • ข้อมูล 10 มิถุนายน
 • สมุดโทรศัพท์
 • สมุดโทรศัพท์หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เชต 4
 • โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
 • โรงเรียนตามโครงการ (5 อำเภอ)
 • แผนที่ตั้ง สนง.ขอนแก่น เขต 4
 • แผนที่ตั้ง ร.ร.ในสังกัด
 • UniNet
 • โรงเรียนในฝัน
 • คู่มือแบบประเมิน ร.ร.สุจริต
 • โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง
 • การบริหารงานพัสดุ
 • คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561
 • คู่มือประเมิน ITA 2561
 • หลักเกณฑ์ ว21/2560 และ ว22/2560
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ศึกษาธิการภาค 12
 • ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 • คุรุสภา
 • จังหวัดขอนแก่น
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
 • ทุนการศึกษา EDF
 • สถานีโทรศัทน์เพื่อการศึกษา
 • หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ศธ.
 • แจ้งปัญหา UniNet
 • MOENet
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 • การศึกษาเพื่อปวงชน
 • OBEC Mail
 • Thai School Lunch
 • ระบบติดตามและประเมินผล
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • วันพุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2562 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพุธ ที่ 3 กรกฏาคม 2562 ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ขอประชาสัมพันธ์การประเมินผลการจัดงานนมัสการพระธาตุขามแก่น เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ขอความร่วมมือตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่ในสถานศึกษา :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญร่วมพิธีในการจัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษา พุทธศักราช 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 การให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล


 •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<
 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ 17 หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ขอความร่วมมือจัดส่งคลิปวิดิโอ หรือการออกแบบภาพฉากหลัง เพื่อออกรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมของสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2561 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ การเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ขอเชิญร่วมมหกรรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ประชาสัมพันธ์ การประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2561 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 ประชาสัมพันธ์ การสมัคร/เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าตัวอย่าง มหาวิทยาลัยราภุฎมหาสารคาม ประจำปี 2560 :: โดย กลุ่มอำนวยการ


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
  Ad  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ :กำลังออนไลน์ 2 คน :วันนี้ 15 คน :เมื่อวาน 57 คน :เดือนนี้ 72 คน :ปีนี้ 72 คน ::รวมทั้งหมด 72 คน เริ่มนับ: 01/10/2555
  © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) :: บริหารจัดการระบบ
  :: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ :: เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร.0-4344-1808 Fax 0-4344-1913
  × งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69