:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
รับ-ส่ง หนังสือ สพป-สพฐ
รับ-ส่ง หนังสือ สพป-ร.ร.
ติดตามข่าว จาก สพฐ.
แชร์ไฟล์/งาน ระหว่างกัน
tepe
DLITระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

โทรทัศน์ครู

คลังรูปภาพ
จดหมายข่าว

 

 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายปีภาษี 2560

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 ข้าราชการ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 ข้าราชการบำนาญ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 ลูกจ้างประจำ

หนังสือรับรองภาษีลูกจ้างปี 2560

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2560 พนักงานราชการ

 

 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • -----------------------------------------
 • สโมสรลูกเสือขอนแก่น เขต 4
 • ยกระดับคุณภาพ O-NET และ NT
 • WebSite ร.ร.ประชารัฐ (ขอนแก่น เขต 4)
 • ข้อมูลพื้นฐาน P1 P2 P3
 • ข้อมูลพื้นฐาน DMC
 • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา
 • แผนปฏิบัติการ
 • ข้อมูล 10 มิถุนายน
 • สมุดโทรศัพท์
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
 • โรงเรียนตามโครงการ (5 อำเภอ)
 • แผนที่ตั้ง สนง.ขอนแก่น เขต 4
 • แผนที่ตั้งศูนย์วิจัย
 • แผนที่ตั้ง ร.ร.ในสังกัด
 • UniNet
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ศึกษาธิการภาค 12
 • ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 • คุรุสภา
 • จังหวัดขอนแก่น
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
 • ทุนการศึกษา EDF
 • สถานีโทรศัทน์เพื่อการศึกษา
 • หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ศธ.
 • แจ้งปัญหา UniNet
 • MOENet
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 • การศึกษาเพื่อปวงชน
 • OBEC Mail
 • Thai School Lunch
 • ระบบติดตามและประเมินผล
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • โรงเรียนประชารัฐ
 •      
   
   

 • วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา :: โดย กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
 • วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน :: โดย กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต4 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 การประชุมสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบระยะเวลา 1 ปี :: โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
 • วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 :: โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 การประเมินการเขียนภาษาไทยพื้นฐานและการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
 • วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2556 ข้อ 22 :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์


 •   >> หนังสือราชการทั้งหมด <<

  Ad  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ :กำลังออนไลน์ 9 คน :วันนี้ 843 คน :เมื่อวาน 1055 คน :เดือนนี้ 2379 คน :ปีนี้ 2379 คน ::รวมทั้งหมด 2379 คน เริ่มนับ: 01/10/2555
  © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) :: บริหารจัดการระบบ
  :: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ :: เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร.0-4344-1808 Fax 0-4344-1913