:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
ITA ITA

 
 
ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4

 

 
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • กลุ่มกฎหมายและคดี
 • -------------------------------------------------------------------
 • แผนปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เชต 4
 • ข้อมูล 10 มิถุนายน
 • สมุดโทรศัพท์
 • สมุดโทรศัพท์หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนประชารัฐ สพป.ขอนแก่น เชต 4
 • โรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)
 • โรงเรียนตามโครงการ (5 อำเภอ)
 • แผนที่ตั้ง สนง.ขอนแก่น เขต 4
 • แผนที่ตั้ง ร.ร.ในสังกัด
 • UniNet
 • โรงเรียนในฝัน
 • คู่มือแบบประเมิน ร.ร.สุจริต
 • โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง
 • การบริหารงานพัสดุ
 • คุณลักษณะครุภัณฑ์ ปี 2561
 • คู่มือประเมิน ITA 2561
 • หลักเกณฑ์ ว21/2560 และ ว22/2560
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ศึกษาธิการภาค 12
 • ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
 • คุรุสภา
 • จังหวัดขอนแก่น
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
 • ทุนการศึกษา EDF
 • สถานีโทรศัทน์เพื่อการศึกษา
 • หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ศธ.
 • แจ้งปัญหา UniNet
 • MOENet
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ข้อมูลจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กพ.7 อิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 • การศึกษาเพื่อปวงชน
 • OBEC Mail
 • Thai School Lunch
 • ระบบติดตามและประเมินผล
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 ประชาสัพพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัยโครงการปศุสัตว์ ok :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 บัญชีรายละเอียดอนุมัติแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญญาลักษณ์ (Logo) :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่10 ทรัพยากรไทยซ ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ :: โดย กลุ่มอำนวยการ


 •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<
 • วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบสถานะการส่งรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด ประจำปี 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2562 รายนามหน่วยงาน/ผู้มีจิตศัทธาร่วมทำบุญพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562/กฐินสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2562 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม 2562 ให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562 การให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 สื่อวีดิทัศน์ในห้องเรียน DLIT การศึกษาพิเศษ :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 การรณรงค์การคัดแยกขยะ :: โดย เว็บมาสเตอร์
 • วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การอบรม D-book :: โดย บ้านนาเรียง


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 งานจากเขต ๙ :: โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำขอมีบัตร :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2558 แบบฟร์อมเอกสารสอบราคา :: โดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์


 •   >> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด <<
  Ad  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ :กำลังออนไลน์ 3 คน :วันนี้ 16 คน :เมื่อวาน 57 คน :เดือนนี้ 73 คน :ปีนี้ 73 คน ::รวมทั้งหมด 73 คน เริ่มนับ: 01/10/2555
  © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) :: บริหารจัดการระบบ
  :: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ :: เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร.0-4344-1808 Fax 0-4344-1913
  × งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69