วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายใน 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นผู้นำทางการศึกษาที่ได้ตามมาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง

พันธกิจ

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร


"Best"


B = Borad : การมีส่วนร่วม, การทำงานเป็นทีม

E = Efficiency : ประสิทธิภาพในการทำงาน

S = Service Mind : จิตบริการ

T = Technology : ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

ค่านิยม


“มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ”

เป้าหมาย


1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา


  • อ่านทั้งหมด
  • ติดต่อเรา

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

    เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

    โทร.0-4344-1808 Fax 0-4344-1913