:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ สพป.ขอนแก่น เขต 4

สถานที่ตั้ง
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4   ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 86 หมู่ที่ 5   ถนนมิตรภาพ    ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์ 40310    โทรศัพท์         0-4344-1827    โทรสาร  0-4344-1913 และ เว็บไซต์  http://www.kkn4.obec.go.th

เขตพื้นที่บริการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4    มีเขตพื้นที่บริการในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่

อำเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

   ตำบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

อบต.

น้ำพอง

828.7

12

149

6

8

กระนวน

322.017

9

98

4

6

อุบลรัตน์

487

6

68

3

4

เขาสวนกวาง

329.9

5

56

2

4

ซำสูง

116.7

5

35

1

4

รวม

2,084.317

37

425

16

26

                                                                            ที่มา : กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

ประชากรในเขตพื้นที่บริการ


อำเภอ

ชาย

        หญิง

รวม

หมายเหตุ

น้ำพอง

37,076

37,122

74,198

 

กระนวน

34,236

34,437

68,673

 

อุบลรัตน์

20,449

20,260

40,709

 

เขาสวนกวาง

10,760

10,747

21,507

 

ซำสูง

9,098

9,321

18,419

 

รวม

111,619

111,887

223,506

 

       ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2560

       
การแบ่งส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
                 (1) กลุ่มอำนวยการ
                 (2) กลุ่มนโยบายและแผน
                 (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                 (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                 (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
                 (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                 (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
                 (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ดังต่อไปนี้
                 (1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
                 (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
                 (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
                 (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
               (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
               (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
               (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)
         ภายใน 2563  สพป.ขอนแก่น เขต 4 เป็นผู้นำทางการศึกษาที่ได้ตามมาตรฐานสากล  บนวิถีพอเพียง

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

วัฒนธรรมองค์กร

Best
B = Borad                :  การมีส่วนร่วม, การทำงานเป็นทีม
E= Efficiency             :  ประสิทธิภาพในการทำงาน
S=  Service Mind       :  จิตบริการ
T= Technology          :  ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร

ค่านิยม

          “มีวินัย  ใส่ใจบริการ  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือคุณธรรม  นำสู่ความเป็นเลิศ”

เป้าหมาย
                   1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
                   2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค
                   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
                   4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
                   5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ  มีเครือข่ายการบริหารจัดการ  บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษากระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
                   7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
                   8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีงานวิจัยที่สามารถนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

          ยุทธศาสตร์
                    1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
                   2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
                   3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                   4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
                   5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา