:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
| หน้าหลัก | ข่าวประาสัมพันธ์ | หนังสือแจ้ง ร.ร. | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลด | เกี่ยวกับ สพป.ขก 4 | ติดต่อสอบถาม |
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

         ภายในปี  2560   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   เป็นผู้นำจัดการศึกษาได้มาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย ในศตวรรษที่ 21 

 

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 

วัฒนธรรมองค์กร

 

“งามอย่างไทย  ได้ดื่มน้ำเย็น  ได้เห็นรอยยิ้ม ได้อิ่มคำหวาน  บริการประทับใจ“

 

ค่านิยม

 

          “มุ่งผลสัมฤทธิ์   จิตบริการ   ทำงานเป็นทีม”

 

เป้าประสงค์  (Goals)

1นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุล
และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค

3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล   

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต บูรณาการการทำงาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา

 

กลยุทธ์  (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

จุดเน้น

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 กำหนดจุดเน้นการดำเนินงาน        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    ดังนี้

 

จุดเน้นที่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน

1.นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล

   1.1 เสริมสร้างความสามารถด้านภาษา(Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านการใช้เหตุผล

(Reasoning Ability) สู่การยกระดับผลการประเมินระดับชาติ (National Test)     

   1.2. เร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม)

   1.3  เร่งรัดความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

   1.4  เร่งรัดสถานศึกษาให้มีความทัดเทียมสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล

   1.5 ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม

      2.1 เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การนำค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการสู่การพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ

3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล

        -พัฒนาและส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

     1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

     1.2 ส่งเสริมและสนับสนุน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเอง          (ID Plan)

2. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน

     2.1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำได้รับการพัฒนา

     2.2 พัฒนาการบริหารวิชาการในศตวรรษที่ 21 (สำหรับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง)

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

อย่างเหมาะสม

      3.1 พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้มาตรฐานและมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน

      3.2 พัฒนาให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพและความภูมิใจในการมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานแบบมืออาชีพ

4.องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม

 

 

     4.1 องค์กรและคณะบุคคลได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างความตระหนัก จิตสำนึกความรับผิดชอบและผลประโยชน์ส่วนรวม

     4.2 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  ชุมชนและสังคมโดยมีระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน

 

จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ

1. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  เน้นการกระจายอำนาจ   การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบ ต่อการดำเนินงาน (Particpation and Accountabilit)

     -ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจายอำนาจ  การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบในทุกระดับและเน้นการมีส่วนร่วมของงองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งและเป็นกัลยาณมิตร

2.โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศได้รับการแก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและการมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบ  ต่อผลการดำเนินงาน มีระบบการนิเทศเร่งรัดติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง

5.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/พฤติกรรมเสี่ยงลดลง

6.องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งรัดและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งเป็นกัลยาณมิตร

7.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

    -กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     -กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

9.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในได้ระดับมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหรือผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

     -ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในตามกฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

     -ส่งเสริมให้มีการแทรกแซง  ช่วยเหลือ  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างเข้มแข็งเพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

     -ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลด

 

 

 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ได้ดำเนินการตามนโยบาย          โรงเรียน 5 ดาว  ดังนี้

 

ดาวที่ 1 เป็นคนดี มีจิตอาสา ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           (Attain morality ,public-mindedness and Self Sufficiency Economy.)

ดาวที่ 2  อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นทุกคน

            (Able to  read , write and Calculator  )

ดาวที่ 3 พูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ ICT เป็น

           (Able to speak English and use ICT)

ดาวที่ 4 เด่นทักษะการคิด มีผลสัมฤทธิ์สูง

           ( Strongly thinking , Promoting the results of O-Net)

ดาวที่ 5 มุ่งมั่นสู่ระบบประกันคุณภาพอย่างยั่งยืน

           (Focus on Permanent  Quality Insurance)

 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ได้ดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ดังนี้

 

มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ   
     ตัวชี้วัดที่ 1  การบริหารจัดการที่ดี
     ตัวชี้วัดที่ 2  การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
     ตัวชี้วัดที่
3  การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการ

อย่างมีส่วนร่วม
     ตัวชี้วัดที่ 4  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพ

 

มาตรฐานที่  2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

     ตัวชี้วัดที่ 1   การบริหารงานด้านวิชาการ
     ตัวชี้วัดที่ 2   การบริหารงานด้านงบประมาณ
     ตัวชี้วัดที่ 3   การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล
     ตัวชี้วัดที่ 4   การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
     ตัวชี้วัดที่ 5   การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

  

มาตรฐานที่ 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

     ตัวชี้วัดที่ 1   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จ

และเป็นแบบอย่างได้
     ตัวชี้วัดที่ 2   สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
     ตัวชี้วัดที่ 3   ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
     ตัวชี้วัดที่ 4   ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
     ตัวชี้วัดที่ 5   ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
     ตัวชี้วัดที่ 6   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
     ตัวชี้วัดที่ 7   ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกันและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
     ตัวชี้วัดที่ 8   ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

 

มาตรฐานที่ 4   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4  เป็นสำนักงานสะอาดร่มรื่น สวยงามน่าอยู่   ทุกคนบริการด้วย 5 ดาว                                                                                       
     ตัวชี้วัดที่ 1   สำนักงานสะอาด  ปลอดภัย
     ตัวชี้วัดที่ 2   สำนักงานร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่
     ตัวชี้วัดที่ 3   บุคลกรทุกคนในสำนักงานให้บริการด้วยบริการ ๕  ดาว 

Ad  สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ :กำลังออนไลน์ 19 คน :วันนี้ 111 คน :เมื่อวาน 0 คน :เดือนนี้ 111 คน :ปีนี้ 111 คน ::รวมทั้งหมด 111 คน เริ่มนับ: 01/10/2555
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) :: บริหารจัดการระบบ
:: ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ :: เลขที่ 86 ม.5 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทร.0-4344-1808 Fax 0-4344-1913