:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
นิเทศติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๔-๖ ครั้งที่ ๓
วันที่โพส ศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 429 คน

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบให้ ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่               
รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ พร้อมด้วย นายปรีชา จ่าสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุริยา อินจันทร์ ผู้อำนวยการ          โรงเรียนบ้านหนองโก นางกรรณิกา ซาหยอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง และ
Coaching Team ทุกท่าน  ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตาม การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ๔-๖  ครั้งที่ ๓   เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลา ๖ เดือนที่ผ่านมา                  

อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ณ โรงเรียนศรีเมืองแอม 
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
KUBET
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน