:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::
 
   เลือกภาพกิจกรรม |  กลุ่ม   โรงเรียน
หมวด > กลุ่มอำนวยการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
วันที่โพส พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 323 คน

      ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องณ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ( เขตเก่า ) สพป.ขอนแก่น เขต ๔

     ประธานมอบ เกียรติบัตรเกียรติคุณรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ) / มอบเกียติบัติรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับชาติ / มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง และ ระดับเงิน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ / มอบโล่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร ประจำปี ๒๕๖๒ / มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ / มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ “คุรุชน คนคุณธรรม” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ มอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับการพิจารณาผลงาน “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

     ประธานประชุมตามวาระการประชุม  แจ้งนโยบายและข้อราชการสู่การปฏิบัติ อาทิเช่น   การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก การณรงค์ให้โรงเรียขยายโอกาสส่งต่อนักเรียนสู่รั้วอาชีว  เน้นการประกอบอาชีพ การปรับหลักสูตรให้เข้ากับสถานศึกษาจะเปลี่ยนจากเดิมที่อิงกับมาตรฐาน มาเป็นอิงกับสมรรถนะของเด็ก เพื่อให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น  อีกทั้ง การสนองนโยบายของ สพฐ. “สพฐ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” เน้นการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน คือ ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และด้านความปลอดภัย

    จากนั้น สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.ประชา แสนเย็น เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ และ แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีปัญจมาสน์ มาศนพคุณรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโนนทองห้วยบาก สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๓

     นอกจากนั้น สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ได้ดำเนินการเลือกตั้งตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)  ผลการเลือกตั้ง นายบุญธรรม บุบฝา ชนะการเลือกตั้งได้คะแนน ๙๓ คะแนน ลำดับที่ ๒ คือ นายกฤษณา กิตติลาภ ได้คะแนน ๓๖คะแนน รวมผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน  ๑๓๔ สิทธิ์        

 รูปประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ทั้งหมดคลิ๊กที่นี่

รูปเลือกตั้ง กตปน. ทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ 


 
สูตรบาคาร่า
กลับหน้าเดิม แบ่งบัน